VLAREM II 

Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

Algemene Milieuvoorwaarden

Milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen